v  HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020:

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”
 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji
 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
 • współpraca z państwami trzecimi
 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

v  COSME – Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

Główne cele programu COSME to:

 • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu, a także
 • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

 • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym:
  • Instrument Gwarancji Kredytowych
  • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu
 • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.:
  • usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych,
  • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE,
  • doradztwo w zakresie możliwości finansowania,
  • wsparcie transferu innowacji i technologii,
  • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
 • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, przez:
  • ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości,
  • identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach,
  • wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
 • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przez:
  • Edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości.
  • Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom internetowym.
  • Szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o programie: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Zaloguj się