FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będą inwestowane m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji publicznej) oraz włączenie społeczne osób wykluczonych i aktywizację zawodową. 

W ramach nowej perspektywy finansowej przewiduje się realizację 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jednego ponadregionalnego dla województw polski wschodniej oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

Wstępny podział środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020:

Nazwa programu  Całkowita alokacja 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  27 513  mln euro
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8 614 mln euro
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419 mln euro 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa  2 255 mln euro 
Program Operacyjny Polska Wschodnia  2 117 mln euro  
PO Pomoc Techniczna  700 mln euro  
Razem 45 620 mln euro

v  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem programu będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Przewidziane obszary wsparcia to:

  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dofinansowanie kierowane będzie na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań

Więcej informacji

v  Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)  - będzie wspierać następujące obszary:

  • zatrudnienie i mobilność pracowników,
  • włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem,
  • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Więcej informacji

v  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zakłada dalszy rozwój infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa energetycznego oraz realizację programu ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, poprzez działania w obszarach:

  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
  • transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będzie przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju.

Więcej informacji

v  Program Operacyjny Polska Wschodnia - to dodatkowy instrument wsparcia finansowego pięciu wschodnich województw Polski: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Więcej informacji