logo asm100

Koordynator PPTB

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku jest prywatnym instytutem badawczym działającym od 1996 roku. ASM specjalizuje się w, badaniach i analizach rynku, analizach ekonomicznych, społecznych, badaniach postaw użytkowników a także transferze wiedzy, innowacji i technologii. ASM posiada wieloletnie doświadczenie w takich sektorach przemysłu jak budownictwo, energia, transport, rynku pracy oraz edukacji.

Wyniki prowadzonych przez ASM badań pozwalają klientom nie tylko na opracowanie skutecznych metod działania ale też na efektywne wdrożenie nowych pomysłów, technologii czy produktów. Są również wsparciem procesów legislacyjnych tak na poziomie krajowym jaki i międzynarodowym.

Celem prowadzonej przez ASM działalności jest:

  • Rozwój naukowo-techniczny i innowacyjny w obszarach gospodarczych i społecznych na poziomie światowym, krajowym i regionalnym
  • Wspomaganie rozwoju MŚP we wszystkich obszarach m.in. organizacji i zarządzania, produkcji i technologii, produktów, rynków
  • Rozwój rynku pracy poprzez działanie aktywizujące młodzież, pracujących, bezrobotnych, służby publiczne, organizacje pozarządowe i prywatne, związane z rynkiem pracy
  • Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, technologii ICT i IT
  • Działanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
  • Wpływanie na rozwój społeczny w obszarze kultury, sztuki, turystyki i sportu
  • Wspieranie edukacji, w szczególności edukacji ustawicznej.

ASM posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE, a także finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (udział w 27 projektach strukturalnych i 41 projektach międzynarodowych).