Od 2004 roku PPTB:

  • zrealizowała wspólnie z członkami PPTB 10 wspólnych międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nowoczesnych materiałów i rozwiązań dla budownictwa, ale także transferu wiedzy i technologii oraz dzielenia się najlepszymi praktykami
  • uruchomiła Studia podyplomowe przy Politechnice Łódzkiej "Ochrona historycznych struktur budowlanych"
  • zorganizowała kilkanaście szkoleń dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów dla branży budowlanej, zarządzania projektami badawczymi, zwiększania aktywności pracowników naukowych w międzynarodowych projektach badawczych
  • uczestniczyła w 65 krajowych i 47 zagranicznych spotkaniach na których promowała polskie budownictwo
  • konsultowała krajowe akty prawne dotyczące branży (m.in. najważniejsze dla budownictwa priorytety w zakresie badań i rozwoju na lata 2015-2018)
  • uczestniczyła w Ministerstwie Gospodarki w konsultacjach w sprawie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). „Inteligentne i energooszczędne budownictwo” zostało wpisane na listę i zaakceptowane przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r. Jest to o tyle istotne, iż KIS stanowią odtąd priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020, a obecność na liście jest kryterium warunkującym wsparcie w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
  • poprzez swoje powiązanie z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa uczestniczyła w konsultacjach na poziomie europejskim w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych oraz wytycznych do nowego programu „Horyzont 2020”.
  • zrealizowała szereg programów rządowych wspierających branżę: Branżowy Program Promocji branży budowlanej (EFRR, PO IG 6.5.1), Branżowy Program Promocji branży stolarki okiennej i drzwiowej (EFRR, PO IG 6.5.1), Program promocji o charakterze ogólnym na terenie Algierii (PO IG 6.5.1)
  • W 2014 roku PPTB przygotowała ofertę do NCBiR na Studium Wykonalności dla Programu Sektorowego dedykowanego dla Budownictwa, która została pozytywnie przyjęta.