Głównym celem powołania Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa jest wspieranie działań służących wzmocnieniu roli B+R w budownictwie poprzez zwiększenie ilości i jakości prowadzonych badań, a także efektywności wdrażania ich rezultatów. Działalność PPTB przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze budownictwa poprzez m.in. udział polskich zespołów w międzynarodowych projektach badawczych. Ze względu na specyfikę sektora budowlanego, jego znaczenie i oddziaływanie na różne dziedziny gospodarki i życia PPTB ma charakter multidyscyplinarny i horyzontalny.

Do głównych zadań PPTB należy:

  • udział w realizacji głównych działań Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa:

–  wypracowanie wizji rozwoju sektora budowlanego do 2030 roku

–  budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii dla budownictwa

–  współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności

–  wypracowanie strategicznego programu badań

–  inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych

–  aktywne uczestnictwo w realizacji i tworzeniu innowacyjnych projektów w obszarze    budownictwa

  • podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze budownictwa:

– kreowanie i realizacja projektów wpływających na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw branży budowlanej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy UE

–  połączenie PPTB z RSI - Regionalnymi Strategiami Innowacji

– współpraca z administracją rządową w obszarze uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności gospodarki

  • zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze budownictwa poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych, przedkonkurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych

  • promocja innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w budownictwie:

–  organizowanie konferencji branżowych

– upowszechnianie informacji dotyczących innowacji z obszaru polskiego i europejskiego budownictwa za pomocą: biuletynu, strony internetowej, publikacji, dokumentacji wypracowanych przez PPTB, stałej współpracy z pismami branżowymi, udziału
w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych w ramach sieci  ECTP, itp.