NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE

materialy

 • Materiały na bazie surowców pochodzących z recyklingu i pozostałości z procesów produkcyjnych,
 • Efektywne wykorzystanie i gospodarowanie dostępnymi materiałami poprzez optymalizację wykorzystania właściwości mechanicznych i fizycznych dostępnych materiałów naturalnych, a także surowców pochodzących z recyklingu i pozostałości z procesów produkcyjnych,
 • Materiały wykorzystujące nowoczesne technologie, np.: nanotechnologie, mikrotechnologie, biotechnologie, do modyfikacji struktury materiałów budowlanych, o możliwie wysokiej wytrzymałości i trwałości, hydrofobotowości wysokim bezpieczeństwie pożarowym, a także o pożądanej elastyczności i ochronie przed zabrudzeniem zabrudzeniem i innymi właściwościami poprawiającymi komfort i satysfakcję użytkownika, środowisko i koszty wytworzenia,
 • Materiały do izolacji cieplnej pozwalające minimalizować zapotrzebowanie na energię, tworzące dodatnie efekty energetyczne budynków, a także nie pływające na oryginalny wygląd substancji zabytkowej,
 • Łatwe do wytrzymania materiały pozwalające na optymalizację ich podstawowych charakterystyk,
 • System budownictwa według wymogów UE obejmujący nowe materiały, technologie i maszyny budowlane wraz z utylizacją odpadów,
 • Zero-emisyjne materiały i wyroby budowlane;

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA

rozwoj

 • Nowe koncepcje zdrowotne i higieniczne udoskonalonych materiałów i produktów budowlanych pomieszczeń, instalacji, ergonomia i bezpieczeństwo urządzeń, maszyn, narzędzi pracy, ubrań ochronnych,
 • Efektywne, bezpieczne i tanie procesy i łańcuch produkcyjny powstania obiektów budowlanych służące skróceniu czasu budowy, zmniejszeniu zagrożeń wypadkowości i zmniejszeniu nakładów materiałowych i roboczych,
 • Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie – sformułowanie metodologii oceny oddziaływania na środowisko w ujęciu LCA/ ekonomia,
 • Technologie wykorzystania dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, ochrona środowiska przed efektem cieplarnianym,
 • Termo-modernizacja w ujęciu LCA/ ekonomia,
 • Rozwój i wdrożenie metodologii badań, pomiarów i oceny jakości środowiska wewnętrznego pomieszczeń w budynkach, a także budowanie spójnych systemów monitoringu;

 

NOWOCZENE MIASTA, BUDYNKI I INFRASTRUKTURA

infrastruktura

 • Rozwój nowych systemów, procesów, technologii i produktów
  i rozwiązań urbanistycznych dla nowoczesnych miast z uwzględnieniem rewitalizacji zasobów budownictwa, obszarów poprzemysłowych, a także dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • Nowe koncepcje, systemy, technologie i procesy optymizujące "life cycle cost" dla budynków i infrastruktury,
 • Nowe maszyny robocze dla potrzeb budownictwa naziemnego, podziemnego, infrastruktury,
 • Miasta i budynki bez barier, dostępne i przyjazne dla każdego,
 • Budownictwo podziemne, technologie tunelowe;

 

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

 technologie

 • Monitorowanie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy po stronie uczestników procesów inwestycyjnych i użytkowników oraz rozwój programów przeciwdziałających wykluczeniom,
 • Prognozowanie rozwoju branży budownictwa foresight, prowadzenie benchmarkingu w sektorze i między sektorami, monitorowanie potrzeb rynkowych w obszarze rozwiązań technologicznych i produktowych,
 • Inteligentne budownictwo oparte na nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w procesach technologicznych, mechanizacji i organizacji rynku użytkownika i zarządzania,
 • Poprawa świadomości społecznej jako metoda zarządzania i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, w tym badania społeczne, budowanie bez danych, szkolenia, etc.,
 • Rozwój technik monitorowania eksploatacji obiektów w aspektach technicznych, środowiskowych i kosztowych;

 

ASPEKTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W BUDOWNICTWIE

miasta

 • Analizy socjoekonomiczne wpływu budownictwa na społeczeństwo (zaludnienie, jakość życia, bezpieczeństwo, analizy zysków i strat),
 • Opracowanie nowych koncepcji i narzędzi dla prognozowania implikacji społecznych rozwoju różnych form budownictwa (materiałów, produktów, technologii, projektowania),
 • Społeczeństwo jako element determinujący rozwój budownictwa, psychospołeczne determinanty rozwoju budownictwa,
 • Budownictwo i legislacja z nim związana jako element kształtowania postaw społecznych i rozwoju społecznego (socjologia miast i przestrzeni, zabudowa jako elementy asymilacji w wielokulturowym społeczeństwie, etc.),
 • Analizy wpływu budownictwa i planowania przestrzennego na zrównoważony rozwój społeczeństwa. Budownictwo jako element kształtowania postaw wobec problemów społecznych (niepełnosprawni, mniejszości kulturowe, etc.);

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE

dziedzictwo

 • Analiza potrzeb i możliwości zainteresowanych stron (służby ochrony dziedzictwa – właściciel – użytkownik – nauka – przemysł) w oparciu o przyjęte przesłanki teoretyczne wynikające z doktryn w zakresie ochrony dziedzictwa oraz istniejących rozwiązań techniczno – technologicznych,
 • Dostosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii do wymogów ochrony dziedzictwa przy jednoznacznej systemowej adaptacji tradycyjnych, historycznych technik i materiałów budowlanych w celu wykorzystania ich w procesie ochrony dziedzictwa,
 • Poszukiwanie całkowicie nowych rozwiązań materiałowo – technologicznych dla potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i technologii nieszkodliwych dla środowiska naturalnego,
 • Mechanizmy prowadzące do ponownego wykorzystania – reutylizacji starych materiałów i elementów struktur budowlanych,
 • Kształtowanie rynku pracy uwzględniające potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego. Aktywizacja drobnych przedsiębiorstw  pracujących i produkujących dla potrzeb ochrony dziedzictwa,
 • Wykorzystanie nowych technik informatycznych w zakresie monitorowania i dokumentacji zabytków oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego (m.in. bazy wiedzy).